DOUANEPLEIN 2, 2940 STABROEK (BE)
+32 3 313 42 72
info@desano.be

Desano verkoopsvoorwaarden

Tegels - Keukens - Badkamerrenovatie - Totaal Interieur - Sanitair

Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen 1.1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten tussen Desano bvba (hierna “de verkoper”) en elke natuurlijke of rechtspersoon, contractspartij van de verkopen (hierna “de klant”). De klant ziet bij deze af om zich te beroepen op eigen algemene verkoopsvoorwaarden. 1.2. Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden afgeweken mits een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de verkoper.1.3. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zouden blijken, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen die van kracht blijven.1.4. Voor het aangaan van de overeenkomst gaat de klant akkoord met de inhoud van huidige algemene voorwaarden. De klant verklaart de inhoud van huidige algemene voorwaarden te verstaan.
Artikel 2 – Offerte, bestelling en leveringstermijn 2.1. De voorwaarden en prijzen vermeld op een offerte hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2.2. Een bestelling is slechts geldig als ze uitdrukkelijk is aanvaard door de verkoper. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling. 2.3. De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het ogenblik van de bestelling. De verkoper zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De klant erkent dat –tenzij anders is overeengekomen door middel van een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige vermelding op de bestelbon dat de leveringsdatum een essentieel element uitmaakt voor de totstandkoming van de overeenkomst deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van de indicatieve leveringstermijn door de verkoper zal geen aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding.
Artikel 3 – Voorschot 3.1. Bij de bestelling zal de klant het voorschot van 50 % betalen. Bij niet-betaling van een voorschotfactuur op de vervaldag heeft de verkoper het recht om zonder verdere verwittiging de uitvoering van de werken of de leveringen te staken totdat volledige betaling wordt bekomen. Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding aan de koper.3.2. De verbintenissen van de verkoper zijn eveneens opgeschort wanneer de klant in gebreke blijft eerdere vervallen facturen te betalen. Dit geeft geen aanleiding tot eindige schadevergoeding aan de koper.
Artikel 4 – Annulering van de bestelling4.1. Indien de klant afziet van de bestelling dan is hij een schadevergoeding van 25% van het globale bedrag van de bestelling verschuldigd aan de verkoper. De koper erkent en aanvaardt dat voormelde schadevergoeding overeenstemt met de reële kosten van de verkoop en met de gederfde winsten van de verkoper.
Indien de verkoper de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van de verkoper wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens de verkoper. 4.2. Indien de bestelde goederen of diensten specifiek op maat van de klant werden gemaakt, heeft de verkoper het recht op de gedwongen uitvoering in rechte te eisen.
Artikel 5 – Overdracht van eigendom – Overdracht van risico’s 5.1. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs (inclusief alle toebehoren). Zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd. 5.2. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in opdracht van de verkoper geschiedt.
Artikel 6 – Leveringen 6.1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de levering plaats in de magazijnen van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor van gedeeltelijke leveringen.6.2. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant de goederen af te halen binnen een periode van 3 weken, te rekenen vanaf de mededeling door de verkoper dat de goederen ter beschikking van de klant zijn. Na het verstrijken van deze termijn is de verkoper gerechtigd opslagkosten aan te rekenen aan de klant.
6.3 Wanneer Desano bvba instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de vrachtwagenchauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding. De goederen reizen onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht. Indien de levering is overeengekomen ‘franco op het werk’ of indien wij instaan voor het vervoer staat de klant ervoor in dat dit kan gebeuren op een goed berijdbare baan op een plaats die goed bereikbaar is voor zware vervoermiddelen met volle ladingen en er voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan voorzien is. Hij zal ons daarvoor alle nodige informatie meedelen omtrent de ligging, het adres van losplaats en bereikbaarheid voor zwaar transport. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan wegverhardingen, ondergrondse leidingen, putten…. 6.4 Het in ontvangst nemen van de geleverde goederen impliceert tevens de aanvaarding van deze goederen. De controle van de geleverde goederen en hoeveelheden zal bij aankomst geschieden met de chauffeur of vervoerder. Behalve in geval van een op de dag van de levering zelf ingediende en als juist door de verkoper erkende klacht van de koper, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven of de afleverbons. 6.5 Geleverde materialen worden niet teruggenomen. Terugname kan enkel ingevolge uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord tussen de partijen en slechts aan 50% van de gefactureerde waarde. De eventuele terugname geldt enkel en alleen voor ongebruikte en in perfecte staat verkerende materialen waarvan de verpakking origineel, ongeschonden en gesloten is. Alleen volledige dozen van vloer- en wandtegels komen hiervoor in aanmerking alsook boorden en decors per stuk. Bij annulering van een bestelling behoudt de verkoper het recht om ofwel de uitvoering van de bestelling te eisen ofwel om 50% van het integrale factuurbedrag inclusief btw in te houden als schadevergoeding
Artikel 7 – Klachten 7.1. De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant binnen de 10 kalenderdagen na levering behoudens nauwkeuring omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van de hogergenoemde termijn.Plaatsing, verwerking, wijziging of incorporatie van de geleverde goederen houdt definitieve aanvaarding in.7.2. Indien er betwisting bestaat over de conformiteit van de levering, heeft verkoper het recht om binnen een termijn van 2 maanden alsnog de bestelde goederen, of desgevallend andere goederen, naar keuze van de klant, te leveren, zonder dat enige schadevergoeding is verschuldigd wegens laattijdigheid. 7.3. De klant heeft een schadebeperkingsplicht en dient derhalve de nodige maatregelen te nemen om de schade te beperken. 7.4. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of morele schade of derving van het genot. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.6 Tegels: -Alle ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal en inherent aan de tegelindustrie beschouwd. Hetzelfde geldt aldus voor de ter beschikking gestelde stalen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welke schadevergoeding ook. Aanvullende bestellingen en/of nabestellingen worden nooit gewaarborgd in dezelfde tint maat of structuur als de oorspronkelijke bestelling en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. – Niettegenstaande eventuele geldende wettelijke bepalingen, beperken onze waarborgen zich slechts tot de “eerste keuze” en kunnen deze nooit de waarborgen van de fabrikanten overschrijden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor tegels die niet “eerste keuze” zijn, onder andere naar vorstbestendigheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglazen etc. van tegels van andere keus dan eerste. Elke vorm van gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 8 – Betaling van de facturen 8.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De klant wordt vermoed een factuur te hebben ontvangen bij levering. Wanneer de klant bij levering geen factuur ontvangt, dient hij onmiddellijk de verkoper hiervan op de hoogte te stellen.8.2. Wanneer de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zal de verkoper aan de klant een factuur sturen, die betaalbaar is op datum van de verzending van de factuur. 8.3. Ingeval van laattijdige betaling van de prijs of een deel ervan de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 10% gerekend vanaf de factuurdatum tot de dag van de effectieve betaling alsmede en evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.8.4 Desano bvba is gemachtigd bij wanbetaling door de koper de belevering van diezelfde of andere werven stop te zetten zonder dat het aanleiding kan geven tot enige schadeloosstelling of vertragingsboete. 8.5 Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen op te maken op naam van een derde is te allen tijde en zonder enige uitzondering hoofdelijk, solidair en ondeelbaar mede-verbonden tegenover Desano bvba tot uitvoering van alle verbintenissen, o.a. de verbintenis tot betaling van de bestelde goederen. 8.6 Bij uitvoerde werken dient nog 50 % betaald te worden van het factuurbedrag bij aanvang van de werken De resterende 10% is bij einde van de werken.
Artikel 9 – Prijzen 9.1. Alle prijzen zijn in Euro exclusief btw en andere taksen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 9.2. Transportkosten en transportverzekering zijn nooit inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 9.3 De eenheidsprijs van een goed is steeds afhankelijk van het aantal bestelde goederen. De verkoper heeft steeds de mogelijkheid om de eenheidsprijs te verhogen van zodra een klant minder goederen bestelt dan aanvankelijk opgegeven in de prijsofferte. De verkoper kan bovendien nooit aansprakelijk gesteld worden voor het op plan van de klant berekende aantal benodigde goederen. De berekening desbetreffend is enkel indicatief. Het blijft de uitdrukkelijke en exclusieve verantwoordelijkheid van de koper om het benodigde aantal goederen te berekenen en te controleren.
Artikel 10 – Protest van facturen Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.
Artikel 11 – Ontbinding De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van de kennisgeving van haar beslissing bij aangetekende brief aan de klant in geval van:
a) In geval van wanprestatie door de klant uit hoofde van huidige overeenkomst; b) In geval van overmacht, wanneer de toestand van overmacht langer dan één maand aanhoudt;
c) Indien de bestelde goederen niet langer in de handel verkrijgbaar zijn of niet meer geproduceerd worden; d) Indien de klant het faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen; e) In geval van een ernstige vertrouwensbreuk die elke verdere samenwerking uitsluit.
De klant heeft voor zover hij een consument is, onverminderd het recht om vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van de kennisgeving van haar beslissing bij aangetekende brief aan de verkoper in geval van:
a) Wanprestatie door de verkoper uit hoofde van huidige overeenkomst
b) In geval van overmacht, wanneer de toestand van overmacht langer dan één maand aanhoudt;
c) Indien de bestelde goederen niet langer in de handel verkrijgbaar zijn of niet meer geproduceerd worden;
d) Indien de verkoper het faillissement heeft aangevraagd of failliet heeft verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen.
Artikel 12 – Borgstelling De ondertekenaar van een bestel- of leveringsbon die handelt voor rekening van een andere persoon stelt zich hoofdelijk en ondeelbaar borg voor de persoon in wiens naam hij handelt.
Artikel 13 – Bevoegdheid – Toepasselijke wetgeving In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.
Artikel 14 – Waarborgen Niettegenstaande de geldende wettelijke bepalingen inzake garantie, worden de verkochte goederen gewaarborgd voor productiefouten voor een termijn zoals aangegeven door de fabrikant van de betreffende goederen, te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen door de verkoper aan de klant.
De productiefout zal door de klant per aangetekende brief moeten worden gemeld aan de verkoper binnen de bovengenoemde termijn. Zo niet vervalt het recht op waarborg.
Ingeval van productiefout, zal de verkoper het goed vervangen door een identiek of gelijkaardig goed zonder dat de klant aanspraak kan maken op eender welke schadevergoeding. De verkoper is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde goederen of diensten, ongeacht of de schade is veroorzaakt aan de klant, aan zijn goederen of aan derde, zelfs in de waarborgperiode.

Betalingscondities=
Voorschot: 50% bij bestelling – 50 % bij aflevering of afhaling.
Bij uitvoerende werken: 50 % bij bestelling 40% bij start werken 10 % bij einde werken

Facebook